Xuất miễn phí hơn 2000 tấn hạt giống khắc phục hậu quả thiên tai