Vốn FDI đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 40 tỷ USD