Vinh danh cá nhân, tập thể đóng góp cho kiến trúc Việt Nam 2015