Vinamilk là công ty có điểm Quản trị tốt nhất Việt Nam