Việt Nam đạt 18 trên thang 100 điểm về minh bạch ngân sách