Việt Nam bước vào hội nhập ở mức sâu rộng hơn trong năm 2016