Venezuela, Nga nỗ lực đưa giá dầu trở về mức chấp nhận được