Vàng SJC tiếp tục giảm, chênh lệch với thế giới còn 3,7 triệu đồng