Vàng đang hướng đến mức giảm gần 10% trong cả năm 2015