Ukraine thiệt hại 10 triệu euro do cấm vận máy bay Nga