Tư duy nhiệm kỳ, rào cản thủ tục khiến doanh nghiệp mất sức cạnh tranh