Truyền thông Argentina: FTA với EU mang cơ hội lớn cho Việt Nam