Trung Quốc và 16 nước CEE sẽ tăng cường hợp tác toàn diện