Trung Quốc-Mỹ hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ