Trung Quốc duy trì chính sách tiền tệ thận trọng và linh hoạt hơn