Tổng sản phẩm quốc nội của Nga giảm 3,7% trong năm 2015