Tồn kho bất động sản giảm, nhiều dự án mới được mở bán