Tính thanh khoản của Sunwah Pearl được bảo đảm do các yếu tố ra sao?