Tiêu chuẩn thi công không gian phòng hội trường, hội thảo năm 2020