Thủ tướng chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Công Thương