Thống kê về lượng giàn khoan tại Mỹ chi phối thị trường năng lượng