Thoái vốn ngoài ngành: Tồn hơn 15.000 tỷ đồng ở các lĩnh vực nhạy cảm