Thay đổi quan điểm quản lý ngoại hối: Tăng niềm tin tích lũy đồng VND?