Thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách đạt hơn 105% dự toán