Tập đoàn khí đốt Naftogaz mua 1,7 tỷ m3 khí đốt của châu Âu