Tăng hàm lượng chất xám để nâng giá trị hàng hóa “made in ASEAN”