Sức tiêu thụ năng lượng của Mỹ chi phối hướng đi của giá dầu