SAFIRA KHANG ĐIỀN – CĂN HỘ TẦM TRUNG VỚI MỨC SỐNG CAO CẤP