Rút ngắn thời gian lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân