Rào cản hấp thụ dòng vốn từ Cộng đồng kinh tế ASEAN