Pháp phản ứng gay gắt kế hoạch cắt giảm việc làm của GE