Park Hill Premium thu hút khách hàng trong ngày đầu mở bán