Nước Anh có thể cấm cựu lãnh đạo HBOS tham gia lĩnh vực tài chính