Nhà đầu tư lạc quan hơn, giá dầu châu Á tiếp tục phục hồi