Nga và Iran hợp tác xây dựng giàn khoan dầu tại vịnh Persic