Nga không muốn lặp lại kịch bản cuộc khủng hoảng năm 1998