NCB cấp 450 tỷ đồng cho Công ty Nông nghiệp Thuận Phát