Năm 2015, VAMC phát hành gần 110.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt