Malaysia và Trung Quốc ký 8 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực