Khuyến khích các cửa hàng chỉ bán xăng sinh học E5 và xăng Ron 95