Khách hàng doanh nghiệp vay mua ôtô được ưu đãi lãi suất 6,8%