Khả năng triển khai dự án của chủ đầu tư TTC như thế nào