Israel và Ai Cập ký hiệp định sơ bộ về cung cấp khí đốt