HoSE chính thức công bố bộ chỉ số theo chuẩn phân ngành quốc tế