Hiệp định thương mại tự do Ukraine-EU chính thức có hiệu lực