Hài hòa yếu tố kinh tế và môi trường trong tăng trưởng xanh