Hà Nội công khai 139 doanh nghiệp nợ thuế hàng trăm tỷ đồng