Hà Nội chú trọng mở rộng các cơ hội đầu tư cho kiều bào