Giảm lỗ hơn 4.400 tỷ đồng sau thanh tra doanh nghiệp “chuyển giá”