Giá trị thiết kế nội thất quán trà sữa trong kinh doanh cạnh tranh giá cả